ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

6 ឆុត! Jumper Kids modern Spin Mop ធុង បោក ឈើ ក្រណាត់ ជូត Stainless ក្បាល ក្រណាត់ ជូត Stainless ថែម ក្រណាត់ ជូត 2 ដុំ (ពណ៌ស្វាយ). 6 ឆុត! Jumper Kids modern Spin Mop ធុង បោក ឈើ ក្រណាត់ ជូត Stainless ក្បាល ក្រណាត់ ជូត Stainless ថែម ក្រណាត់ ជូត 2 ដុំ (ពណ៌ស្វាយ).

Jumper Kids
$108.30
$65.40
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 201335518_TH-302388875
Jumper Kids

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

6! Jumper kids modern Spin Mop spin mop stainless steel timber. Mop heads, mop cloth, stainless steel, plus two parcels (purple), a spinning cylinder of wood mob. Head mop bucket, stainless steel and stainless steel blender dehydration, plus a whole cloth mop, microfiber cloth 2 (purple) for easy cleaning easier. With a spinning cylinder of wood that comes mob tank washing - spin and spin your washing mops. Spin and spin it by hand, without exertion. The property has a great advantage over the hand or a non-traditional, ie you do not need to use the hand-wringing. You do not need to rub the wet ground. The problem is mainly in the floors, traditional, like hand touch dirty water because the washing twist fabric bow lifted any other, dizziness, creeping ground, neck pain, arm pain, back pain, wrist pain, knee pain. , bone pain, finger lock, ligament, etc., wipe the floor so it takes less time than ever before, clean the floors and the servants, and troublesome or long-term health problems. Help clean the floor thoroughly. Cloth mops and microfiber dust. The dirt was pretty good. It is designed to handle can be adjusted as needed. Access to clean Regions thoroughly And a pivoting head that can be rotated 360 degrees to clean thoroughly. Wood mob series spin magic SPIN MOP to provide usability is excellent. You easily cleaned And more convenient twice, some even say. Then life changed ever. I have tried to ensure that it will not revert to the old way again. Adjustable Handle Stainless steel handles are designed to be adjustable. To clean them thoroughly in areas where access is difficult. Unlock by turning the handle. The handle and turn out to be longer. Rotate back to lock tightly. You can also disassemble it. For convenient storage Mop head with stainless steel. Increased resistance to change microfiber cloth mop. How to wash and spin spin spin to unlock the handle. And the dispenser to match the fabrics that stand up from the washing. Press the handle to rotate around its axis in the fabric softener. To wash spin Bring towel pressed to the axis of the cylinder spun. Press the handle to rotate around the axis of the cylinder head cloth spun. To wash, spin spin plastic material resistant to shocks. Cloth Mop Mop Made of microfiber 2 pcs stainless steel blender. Mop head in stainless steel.

6! Jumper kids modern Spin Mop spin mop stainless steel timber. Mop heads, mop cloth, stainless steel, plus two parcels (purple), a spinning cylinder of wood mob. Head mop bucket, stainless steel and stainless steel blender dehydration, plus a whole cloth mop, microfiber cloth 2 (purple) for easy cleaning easier. With a spinning cylinder of wood that comes mob tank washing - spin and spin your washing mops. Spin and spin it by hand, without exertion. The property has a great advantage over the hand or a non-traditional, ie you do not need to use the hand-wringing. You do not need to rub the wet ground. The problem is mainly in the floors, traditional, like hand touch dirty water because the washing twist fabric bow lifted any other, dizziness, creeping ground, neck pain, arm pain, back pain, wrist pain, knee pain. , bone pain, finger lock, ligament, etc., wipe the floor so it takes less time than ever before, clean the floors and the servants, and troublesome or long-term health problems. Help clean the floor thoroughly. Cloth mops and microfiber dust. The dirt was pretty good. It is designed to handle can be adjusted as needed. Access to clean Regions thoroughly And a pivoting head that can be rotated 360 degrees to clean thoroughly. Wood mob series spin magic SPIN MOP to provide usability is excellent. You easily cleaned And more convenient twice, some even say. Then life changed ever. I have tried to ensure that it will not revert to the old way again. Adjustable Handle Stainless steel handles are designed to be adjustable. To clean them thoroughly in areas where access is difficult. Unlock by turning the handle. The handle and turn out to be longer. Rotate back to lock tightly. You can also disassemble it. For convenient storage Mop head with stainless steel. Increased resistance to change microfiber cloth mop. How to wash and spin spin spin to unlock the handle. And the dispenser to match the fabrics that stand up from the washing. Press the handle to rotate around its axis in the fabric softener. To wash spin Bring towel pressed to the axis of the cylinder spun. Press the handle to rotate around the axis of the cylinder head cloth spun. To wash, spin spin plastic material resistant to shocks. Cloth Mop Mop Made of microfiber 2 pcs stainless steel blender. Mop head in stainless steel.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×