ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex Durex Airy LA STORY 2 wet / ប្រអប់. Durex Durex Airy LA STORY 2 wet / ប្រអប់.

Durex
$8.20
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: DU855HBAAQF8IGANTH-53592487
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Durex Airy (Durex Mary Ann), reliable quality! Condoms made of natural rubber. Durex has over 75 years experience in manufacturing condoms. All products have been thoroughly tested. Start by using the best quality materials. Then, each condom is electronically tested. Sampling and testing of tensile Leak test with water And electricity The test is easy to swipe The volume and pressure test Durex condoms, which can expand wind capacity of 40 liters, but the international standards set just 18 liter This is just one piece of evidence! You can be assured. Durex condoms not only meet international standards only. But even better than ... Condoms Durex Apple's condom latest model was launched in early 2017. Since that is the thinnest of Durex outpaced Durex Fetherlite Ultima goes a step further by Durex Airy standard size male. Thailand 52 mm. Top smooth walls along the Kra brittle with 5 extra features that will allow you to experience new pleasure with close together even more. Some of the newest of only 0.044 to 0.047 mm., Which is the thinnest of Durex in 2017, increasing the amount of lubricant to be more appropriate. Reduce irritation Increased exposure Cushioned by a special production technology. Make your woman feel better. Wear comfortable Flexibility Durable, easy tear Sequestration is more secure A smell Help create a relaxing atmosphere And reduce odors by 5 this special feature. You will be like Durex Airy because they do not have some good! Details Brand: Durex model / formula: Airy (L series) feature: The thinnest Durex fragrant silky texture: smooth, slim shape: the wall parallel to the bulb lubricant: The lubricant in. support size: 52 mm. thickness: 0.04 mm. color: transparent no artificial color, flavor / taste: sweet, mild flavor of the filling: 2 / box, license number, medical instruments: oil. hrs. 29/2559. produced by SS Lt. MANUFACTURING (Thailand) Co., Ltd. (manufactured according to international standards ISO 4074: 2002 all tested with electronic instruments already).

Durex Airy (Durex Mary Ann), reliable quality! Condoms made of natural rubber. Durex has over 75 years experience in manufacturing condoms. All products have been thoroughly tested. Start by using the best quality materials. Then, each condom is electronically tested. Sampling and testing of tensile Leak test with water And electricity The test is easy to swipe The volume and pressure test Durex condoms, which can expand wind capacity of 40 liters, but the international standards set just 18 liter This is just one piece of evidence! You can be assured. Durex condoms not only meet international standards only. But even better than ... Condoms Durex Apple's condom latest model was launched in early 2017. Since that is the thinnest of Durex outpaced Durex Fetherlite Ultima goes a step further by Durex Airy standard size male. Thailand 52 mm. Top smooth walls along the Kra brittle with 5 extra features that will allow you to experience new pleasure with close together even more. Some of the newest of only 0.044 to 0.047 mm., Which is the thinnest of Durex in 2017, increasing the amount of lubricant to be more appropriate. Reduce irritation Increased exposure Cushioned by a special production technology. Make your woman feel better. Wear comfortable Flexibility Durable, easy tear Sequestration is more secure A smell Help create a relaxing atmosphere And reduce odors by 5 this special feature. You will be like Durex Airy because they do not have some good! Details Brand: Durex model / formula: Airy (L series) feature: The thinnest Durex fragrant silky texture: smooth, slim shape: the wall parallel to the bulb lubricant: The lubricant in. support size: 52 mm. thickness: 0.04 mm. color: transparent no artificial color, flavor / taste: sweet, mild flavor of the filling: 2 / box, license number, medical instruments: oil. hrs. 29/2559. produced by SS Lt. MANUFACTURING (Thailand) Co., Ltd. (manufactured according to international standards ISO 4074: 2002 all tested with electronic instruments already).

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×