ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex Chocolate Condom ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ Durex Chocolate (ប្រអប់ តូច 3 ដុំ / ប្រអប់) [2 ប្រអប់]. Durex Chocolate Condom ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ Durex Chocolate (ប្រអប់ តូច 3 ដុំ / ប្រអប់) [2 ប្រអប់].

Durex
$8.60
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 992290872_TH-2160682591
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Durex Chocolate Condom condom Durex chocolate (small box 3 pieces / box) condoms Durex Chocolate Durex Chocolate condoms latest model was launched early 2020, a condom, a sweet aroma. the new version of Durex previously only smell the strawberries with only three remarkable features in the making. Condom Durex Chocolate Chocolate Chocolate is not an ordinary condom, you will miss it - condom Durex Chocolate Chocolate size 53 mm., Making it more comfortable to wear. (Men wear a condom size 52-54 mm. It is available as well) - condom Durex Chocolate Chocolate has a smooth surface with no buttons. This is a unique rubber smell chocolate. A small button frequently throughout the area to help you to experience awakens a passion. Dauphin and more - condom Durex Chocolate Chocolate sweet smell of chocolate. Help create a romantic atmosphere and taste as well. And reduces odors, too - condom Durex Chocolate Chocolate is a condom made of latex. A comfortable 53 mm. (Condom size 53 mm.), Uneven parallel with the wall with a bulbous tip. Top chocolate flavor, texture smooth wall parallel with the bulb. Durex condom with the selection of raw materials, environmental responsibility and ensure high quality standards at all times. Durex condoms every piece of electronic leak detection equipment already - condom Durex Chocolate Chocolate sweet aroma. More sweet love to your life fun and exciting than ever boring way. Wear a condom during erection. The penis will touch your partner. To prevent pregnancy And the possibility of sexually transmitted infections, condoms, check to make sure that the roll is on the outside. If the roll is in showing that condoms are the reverse. You switch When they do, squeeze the tip of the condom to purge the inside out while squeezing the tip of the condom it. Place the tip of the condom to the penis. Then use the other hand, gently pull it toward you until it stops. After the lockout Pull the penis out immediately, as is the erection. By holding the condom firmly to the base of the penis gently pull the condom out of the penis. Wrap the condom tucked in, with toilet paper. And dumped into the trash Do not throw it down the toilet is strictly prohibited CAUTION: - Check the expiration date on the box before every use. - Be sure to read the precautions and how to use the documentation in medical box. - Tear condoms track serrated edge on one side. With caution - your fingernail or a sharp object. The condom may tear. - If you roll a condom during sexual intercourse. Swipe up toward you again. - If the condom off during sex. Stop activity and new condom before intercourse immediately. - If using a lubricant. Use a lubricant that can be used with condoms lubricated with water as a solvent. - Products containing oils such as petroleum jelly, baby oil and vaginal suppository of some kind. The drug is used only for external genital area. Can cause tire wear Or tear Not sure if the drug should consult their doctor or pharmacist. - This product is made from natural rubber latex. May cause allergic reactions The Indiana defeated the Philadelphia lactic shock in people who are allergic to latex. - If irritation occurs during use condoms Durex. Stop using it immediately And clean the surface with clean water. If symptoms persist, seek medical advice: If you use a condom correctly. You can reduce the risk of infection with HIV, AIDS and other sexually transmitted diseases. Without any contraceptive method Which can prevent pregnancy Or sexually transmitted diseases are not 100% sure if you may become pregnant. Or infection should consult their doctor immediately. Store in a cool dry place. Do not let the sun Fluorescent light and fluorescent. Each condom One-time product models: Durex Chocolate (Chocolate Durex) Features: Condom chocolate. With the texture: soft, uneven surfaces with the lubricant: The lubricant in the (level 1: normal) size supported: 53 mm. (Circumference), Thickness: 0.06 mm. Shape: wall parallel ends there. bulb color: brown laced Flavor: Flavor of chocolate filling: 3 piece / box, license number, medical instruments: a. 21/2562 manufactured by TTK healthcare Co., Ltd. India (manufactured according to international standards ISO 4074: 2015 at all. is tested with electronic instruments already).

Durex Chocolate Condom condom Durex chocolate (small box 3 pieces / box) condoms Durex Chocolate Durex Chocolate condoms latest model was launched early 2020, a condom, a sweet aroma. the new version of Durex previously only smell the strawberries with only three remarkable features in the making. Condom Durex Chocolate Chocolate Chocolate is not an ordinary condom, you will miss it - condom Durex Chocolate Chocolate size 53 mm., Making it more comfortable to wear. (Men wear a condom size 52-54 mm. It is available as well) - condom Durex Chocolate Chocolate has a smooth surface with no buttons. This is a unique rubber smell chocolate. A small button frequently throughout the area to help you to experience awakens a passion. Dauphin and more - condom Durex Chocolate Chocolate sweet smell of chocolate. Help create a romantic atmosphere and taste as well. And reduces odors, too - condom Durex Chocolate Chocolate is a condom made of latex. A comfortable 53 mm. (Condom size 53 mm.), Uneven parallel with the wall with a bulbous tip. Top chocolate flavor, texture smooth wall parallel with the bulb. Durex condom with the selection of raw materials, environmental responsibility and ensure high quality standards at all times. Durex condoms every piece of electronic leak detection equipment already - condom Durex Chocolate Chocolate sweet aroma. More sweet love to your life fun and exciting than ever boring way. Wear a condom during erection. The penis will touch your partner. To prevent pregnancy And the possibility of sexually transmitted infections, condoms, check to make sure that the roll is on the outside. If the roll is in showing that condoms are the reverse. You switch When they do, squeeze the tip of the condom to purge the inside out while squeezing the tip of the condom it. Place the tip of the condom to the penis. Then use the other hand, gently pull it toward you until it stops. After the lockout Pull the penis out immediately, as is the erection. By holding the condom firmly to the base of the penis gently pull the condom out of the penis. Wrap the condom tucked in, with toilet paper. And dumped into the trash Do not throw it down the toilet is strictly prohibited CAUTION: - Check the expiration date on the box before every use. - Be sure to read the precautions and how to use the documentation in medical box. - Tear condoms track serrated edge on one side. With caution - your fingernail or a sharp object. The condom may tear. - If you roll a condom during sexual intercourse. Swipe up toward you again. - If the condom off during sex. Stop activity and new condom before intercourse immediately. - If using a lubricant. Use a lubricant that can be used with condoms lubricated with water as a solvent. - Products containing oils such as petroleum jelly, baby oil and vaginal suppository of some kind. The drug is used only for external genital area. Can cause tire wear Or tear Not sure if the drug should consult their doctor or pharmacist. - This product is made from natural rubber latex. May cause allergic reactions The Indiana defeated the Philadelphia lactic shock in people who are allergic to latex. - If irritation occurs during use condoms Durex. Stop using it immediately And clean the surface with clean water. If symptoms persist, seek medical advice: If you use a condom correctly. You can reduce the risk of infection with HIV, AIDS and other sexually transmitted diseases. Without any contraceptive method Which can prevent pregnancy Or sexually transmitted diseases are not 100% sure if you may become pregnant. Or infection should consult their doctor immediately. Store in a cool dry place. Do not let the sun Fluorescent light and fluorescent. Each condom One-time product models: Durex Chocolate (Chocolate Durex) Features: Condom chocolate. With the texture: soft, uneven surfaces with the lubricant: The lubricant in the (level 1: normal) size supported: 53 mm. (Circumference), Thickness: 0.06 mm. Shape: wall parallel ends there. bulb color: brown laced Flavor: Flavor of chocolate filling: 3 piece / box, license number, medical instruments: a. 21/2562 manufactured by TTK healthcare Co., Ltd. India (manufactured according to international standards ISO 4074: 2015 at all. is tested with electronic instruments already).

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×