ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex ឆុត ឆុត ផ្អែម ក្រអូប រអិល Buddies ព ង្លឿ ន the IceCube ក្តៅ អារម្មណ៍. Durex ឆុត ឆុត ផ្អែម ក្រអូប រអិល Buddies ព ង្លឿ ន the IceCube ក្តៅ អារម្មណ៍.

Durex
$42.90
$39.00
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: DU855HBAAE01ZVANTH-28337649
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Sexual climax (Orgasm or Climax) is to stimulate more sexual arousal to the point of maximum sexual satisfaction. A happy feeling like the body to release anything. A contraction of the muscle corset rhythmic strokes lower vagina and pelvic 3-15 times. And the contraction of the muscles of the body such as the face, hands, arms, legs, a rash on the chest, neck and face, increased blood pressure. Heart rate increased. Long orgasms, sex is about 3-25 seconds a woman can have an orgasm several times consecutively, it will be a documentary out of the vaginal wall. The Congress does not reach a climax climax is not going to hold my emotions and bad feelings that women can not reach orgasm. Or reach orgasm more slowly than usual, it is common for about 10% of women in general can not reach orgasm at all throughout life. And found that nearly 50% of women with disorders of orgasm is sometimes or in some circumstances. The reasons for not reaching the pinnacle, it can be caused by physical injury, such as surgery, pelvic area or spinal cord. Certain chronic diseases such as diabetes, high blood pressure. Disorders of the thyroid gland. Disorders of the adrenal stress, certain drugs, such as antidepressant medications, sleeping pills, some pressure. Nasal cold remedy pills, eat and sleep. It may not result in orgasm as well, including methamphetamine pills. You do not have orgasms. Women never reach orgasm most. Do not have anything physically wrong. But the common factor is the psychological and relationship between the spouses. Bad attitude towards sex. I do not want to have sex Lack of emotional, sexual & nbsp; most often have sex without a lubricant. No mood for sex Congress to act Pain during intercourse. And never had an orgasm. Some people are smart enough to hurt me, broke up feeling lost. It reached a climax Durex Set of sweet, slippery Buddies knife accelerate impassioned emotions include 1. Durex Inten orgamic gel The gel Zab new provocative freshen than 10 ml. 1 bottle of & nbsp; products & nbsp; feature is & nbsp; Equipment features help to keep things happy to carry on hotly. A special gel designed specifically for women. Can fill a passionate desire perfectly. Especially for women Stimulates the touch point to the climax. The women, many of whom may never have come across it before. Smell and gentle touch Create a flare Feeling hot and cold at the hidden women alternates at the same time. Sensual keep growing. I can barely make orgasms easier. Couples who wish to experience Available between women and women can help squeeze the gel, about 2-3 drops of green beans on your finger & nbsp; Apply gel to the harbor & nbsp; and the area around the coordinates and massage gently until absorbed into the gel. The special formula of Durex. It helps stimulate sensitive to touch. Feel flaring within 2-3 minutes, then add to the feeling more and more. The gel can be added. Without any harm 2. Durex Play Lubricant Gel Sweet strawberries for fluid emotion, 50 ml., 1 tube & nbsp; & nbsp; & nbsp; Gel lubricant gel clear plaque buildup. Smell and taste sweet strawberry berry formula is water, thus not leaving any fouling. Not sticky And safe to use with condoms. Easily rinsed Gel for Love does not leave stains arouse your passion to extremes. Instrumental music overly Flow is halted halfway to stop emotions. The music gives you that perfect love. Can be used with gloves And condoms Without leakage Then sterilized by the State Ferrocarriles. Clean and safe to implant into the body organs such as vagina, anus etc.

Sexual climax (Orgasm or Climax) is to stimulate more sexual arousal to the point of maximum sexual satisfaction. A happy feeling like the body to release anything. A contraction of the muscle corset rhythmic strokes lower vagina and pelvic 3-15 times. And the contraction of the muscles of the body such as the face, hands, arms, legs, a rash on the chest, neck and face, increased blood pressure. Heart rate increased. Long orgasms, sex is about 3-25 seconds a woman can have an orgasm several times consecutively, it will be a documentary out of the vaginal wall. The Congress does not reach a climax climax is not going to hold my emotions and bad feelings that women can not reach orgasm. Or reach orgasm more slowly than usual, it is common for about 10% of women in general can not reach orgasm at all throughout life. And found that nearly 50% of women with disorders of orgasm is sometimes or in some circumstances. The reasons for not reaching the pinnacle, it can be caused by physical injury, such as surgery, pelvic area or spinal cord. Certain chronic diseases such as diabetes, high blood pressure. Disorders of the thyroid gland. Disorders of the adrenal stress, certain drugs, such as antidepressant medications, sleeping pills, some pressure. Nasal cold remedy pills, eat and sleep. It may not result in orgasm as well, including methamphetamine pills. You do not have orgasms. Women never reach orgasm most. Do not have anything physically wrong. But the common factor is the psychological and relationship between the spouses. Bad attitude towards sex. I do not want to have sex Lack of emotional, sexual & nbsp; most often have sex without a lubricant. No mood for sex Congress to act Pain during intercourse. And never had an orgasm. Some people are smart enough to hurt me, broke up feeling lost. It reached a climax Durex Set of sweet, slippery Buddies knife accelerate impassioned emotions include 1. Durex Inten orgamic gel The gel Zab new provocative freshen than 10 ml. 1 bottle of & nbsp; products & nbsp; feature is & nbsp; Equipment features help to keep things happy to carry on hotly. A special gel designed specifically for women. Can fill a passionate desire perfectly. Especially for women Stimulates the touch point to the climax. The women, many of whom may never have come across it before. Smell and gentle touch Create a flare Feeling hot and cold at the hidden women alternates at the same time. Sensual keep growing. I can barely make orgasms easier. Couples who wish to experience Available between women and women can help squeeze the gel, about 2-3 drops of green beans on your finger & nbsp; Apply gel to the harbor & nbsp; and the area around the coordinates and massage gently until absorbed into the gel. The special formula of Durex. It helps stimulate sensitive to touch. Feel flaring within 2-3 minutes, then add to the feeling more and more. The gel can be added. Without any harm 2. Durex Play Lubricant Gel Sweet strawberries for fluid emotion, 50 ml., 1 tube & nbsp; & nbsp; & nbsp; Gel lubricant gel clear plaque buildup. Smell and taste sweet strawberry berry formula is water, thus not leaving any fouling. Not sticky And safe to use with condoms. Easily rinsed Gel for Love does not leave stains arouse your passion to extremes. Instrumental music overly Flow is halted halfway to stop emotions. The music gives you that perfect love. Can be used with gloves And condoms Without leakage Then sterilized by the State Ferrocarriles. Clean and safe to implant into the body organs such as vagina, anus etc.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×