ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex K-Y Durex K - attack ជេ ល រំអិល រូបមន្ត ទឹក 50 ក្រាម [1 ប្រអប់]. Durex K-Y Durex K - attack ជេ ល រំអិល រូបមន្ត ទឹក 50 ក្រាម [1 ប្រអប់].

Durex
$9.00
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 506716957_TH-898842394
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Durex K-Y Durex K - attack the remaining gel lubricant gel formulated with 50 grams of water can be used in conjunction with condoms fluid reduces friction between the gel insert. Non-sticky, easy to clean, rinse Durex K-Y Jelly Durex K - attack gel formula Durex K-Y Jelly lubricant gel formulated for use with condoms from Durex. Effective in reducing the friction of condoms during sexual intercourse. Have a look at the clear gel. Not sticky And wash off easily Once your happy moments that need to be disconnected. Because of the dry The vagina does not produce enough lubrication preview. This is typical of many women. When stress or fatigue, menstruation, K-Y Jelly lubricant gel formula developed by the Research & Gynecology. Tap water to irrigate the body's natural lubricant Durex K - attack gel casting slippery water Durex K-Y Jelly lubricant gel has a gel texture. Not sticky And wash off easily Not leaving any fouling. Safe to use with condoms. Add fun to any occasion is a special opportunity as often as you want. Helps alleviate dry and the potential of women as experience and a special feeling for you and your partner. Undertakings helps you make love with your loved smoothly were happy KY gel K-Y gel formula. Not sticky Non-irritating ingredients, quality colorless, odorless wash off easily, leaving no stain used in conjunction with condoms safely contain no petroleum oil like gel. General lotion The condom is worn away. Cause leaking water, natural lubrication, you can create your own anytime you want to clean. Allow extra time for your special gel ensures clear water. Mimic a woman's natural lubrication best weight 15g. And 50g. Features add happiness to your beloved things flow more water. No sticky residue wash off easily with water. Wireless stain residues, no color, smell, touch, color naturally compatible with all types of condoms can be safely used if you do not wear a condom. Cream in the quantities desired genital area immediately if you wear a condom. Wear a condom before. Then paint on a condom can be repeated as often as desired can be washed off easily be used with a condom is not a contraceptive device. And do not contain spermicidal compounds stored in a cool dry place. Avoid direct sunlight, use it within 3 months after first use.

Durex K-Y Durex K - attack the remaining gel lubricant gel formulated with 50 grams of water can be used in conjunction with condoms fluid reduces friction between the gel insert. Non-sticky, easy to clean, rinse Durex K-Y Jelly Durex K - attack gel formula Durex K-Y Jelly lubricant gel formulated for use with condoms from Durex. Effective in reducing the friction of condoms during sexual intercourse. Have a look at the clear gel. Not sticky And wash off easily Once your happy moments that need to be disconnected. Because of the dry The vagina does not produce enough lubrication preview. This is typical of many women. When stress or fatigue, menstruation, K-Y Jelly lubricant gel formula developed by the Research & Gynecology. Tap water to irrigate the body's natural lubricant Durex K - attack gel casting slippery water Durex K-Y Jelly lubricant gel has a gel texture. Not sticky And wash off easily Not leaving any fouling. Safe to use with condoms. Add fun to any occasion is a special opportunity as often as you want. Helps alleviate dry and the potential of women as experience and a special feeling for you and your partner. Undertakings helps you make love with your loved smoothly were happy KY gel K-Y gel formula. Not sticky Non-irritating ingredients, quality colorless, odorless wash off easily, leaving no stain used in conjunction with condoms safely contain no petroleum oil like gel. General lotion The condom is worn away. Cause leaking water, natural lubrication, you can create your own anytime you want to clean. Allow extra time for your special gel ensures clear water. Mimic a woman's natural lubrication best weight 15g. And 50g. Features add happiness to your beloved things flow more water. No sticky residue wash off easily with water. Wireless stain residues, no color, smell, touch, color naturally compatible with all types of condoms can be safely used if you do not wear a condom. Cream in the quantities desired genital area immediately if you wear a condom. Wear a condom before. Then paint on a condom can be repeated as often as desired can be washed off easily be used with a condom is not a contraceptive device. And do not contain spermicidal compounds stored in a cool dry place. Avoid direct sunlight, use it within 3 months after first use.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×