ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex ជេ ល រំអិល Durex Play Sweet Strawberry, Berry + ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ. កាត់បន្ថយ ភាព Wild One Touch Solution Solution 3 ប្រអប់. Durex ជេ ល រំអិល Durex Play Sweet Strawberry, Berry + ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ. កាត់បន្ថយ ភាព Wild One Touch Solution Solution 3 ប្រអប់.

Durex
$20.60
$18.90
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 710742950_TH-1363226255
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

1. Durex Play Sweet Strawberry lubricant gel 50 ml. Durex Play Sweet Strawberry gel lubricant gel formulated without a clear plaque buildup. Strawberry flavor berries are sweet water is water, thus not leaving any fouling. Non-sticky and safe to use with condoms. Easily rinsed Caution is not a contraceptive device can be used with all types of condoms safely. No contraceptive device And do not contain spermicidal substances. Gel may affect the movement of the sperm. If you are trying to conceive Consult a physician before using this product. Do not get in eyes If irritating If you want more slippery gel for the remaining time. The products should stop and consult a doctor. Store in a cool dry place. Avoid direct sunlight And use it within 3 months after first use storage - with eyes - stored at room temperature away from direct sunlight and heat - use it within 3 months after first use creative license number. (Juan May. 932/2557) 2. OneTouch Solution Solution condom 52 mm 3 box - texture, smooth wall parallel - 52 mm. Thickness 0.06 mm. - containing benzocaine 5% w / w increase endurance, reduce sensitivity. Add a pleasure - a lubricant - Packed 3 pieces per box - made in Thailand a condom every time they have sex.

1. Durex Play Sweet Strawberry lubricant gel 50 ml. Durex Play Sweet Strawberry gel lubricant gel formulated without a clear plaque buildup. Strawberry flavor berries are sweet water is water, thus not leaving any fouling. Non-sticky and safe to use with condoms. Easily rinsed Caution is not a contraceptive device can be used with all types of condoms safely. No contraceptive device And do not contain spermicidal substances. Gel may affect the movement of the sperm. If you are trying to conceive Consult a physician before using this product. Do not get in eyes If irritating If you want more slippery gel for the remaining time. The products should stop and consult a doctor. Store in a cool dry place. Avoid direct sunlight And use it within 3 months after first use storage - with eyes - stored at room temperature away from direct sunlight and heat - use it within 3 months after first use creative license number. (Juan May. 932/2557) 2. OneTouch Solution Solution condom 52 mm 3 box - texture, smooth wall parallel - 52 mm. Thickness 0.06 mm. - containing benzocaine 5% w / w increase endurance, reduce sensitivity. Add a pleasure - a lubricant - Packed 3 pieces per box - made in Thailand a condom every time they have sex.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×