ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex Performa condom 3 ដុំ (1 ប្រអប់) ស្បែក រាប កាត់បន្ថយ ភាព sensitive ភាព មាន អារម្មណ៍ ប៉ះពាល់ នឹង ខ្នាត 52.5mm. Durex Performa condom 3 ដុំ (1 ប្រអប់) ស្បែក រាប កាត់បន្ថយ ភាព sensitive ភាព មាន អារម្មណ៍ ប៉ះពាល់ នឹង ខ្នាត 52.5mm.

Durex
$9.50
$6.30
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 959920392_TH-2036624566
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Durex Performa Condom condom Durex Purdue Fort - the smooth walls are not parallel with bulbous parts are lubricated - Condoms translucent No artificial colors made from natural rubber - reducing sensitivity. contact - preventing pregnancy - reducing the risk of transmission of HIV and sexually transmitted infection is - containing benzocaine 5% w / w- 52.5 mm. - pack of 3 - Asst. .33 / 2549 if you are using a lubricant. Use a lubricant that can be used with condoms lubricated with water as a solvent. For products containing oils such as petroleum jelly, baby oil. And vaginal suppository of some kind. A topical application for external genital organs, male or female. Can cause the condom to tear (deterioration) was not sure if the effects of drugs used to condoms, please consult your doctor or pharmacist if irritation during use condoms Durex to stop. If symptoms persist, consult a doctor. Condoms made of natural rubber. May cause allergic reaction. If latex allergy should consult their doctor. If used correctly, condoms, condoms can reduce the risk of infection with HIV / AIDS. And other sexually transmitted diseases. No contraceptive method that can prevent pregnancy or infection with HIV and sexually transmitted infection were not 100% sure if you are pregnant or might be infected should consult a doctor immediately. Each condom is used once. 1. How can you or your partner use a condom during erection and use a condom before sex to your partner Interview Passau. To prevent pregnancy and the possibility of sexually transmitted diseases * Note: Check the expiration date on the package before use. Tear condoms track serrated edge on one side. Tear should carefully The fingernail or sharp objects such as jewelry. Can cause the condom to tear the condom 2. Check to make sure that the roll is on the outside. If the roll lies in showing that condoms are reversed. Squeeze the tip of the condom. The air inside out 3. While squeezing the tip of the condom. Place the condom on the tip of the penis and use your other hand, gently pull the condom toward the end. If you roll a condom during sexual intercourse. Swipe a condom toward the top again. If the condom off during sex. Stop and new condom before intercourse 4. After ejaculation. To the penis from the vagina immediately, while the penis is still erect. By holding the condom at the base of the penis to make it. Then gently pull the condom out of the penis condom use and then sealed with a tissue and throw it in the trash. Do not throw it down the toilet bowl

Durex Performa Condom condom Durex Purdue Fort - the smooth walls are not parallel with bulbous parts are lubricated - Condoms translucent No artificial colors made from natural rubber - reducing sensitivity. contact - preventing pregnancy - reducing the risk of transmission of HIV and sexually transmitted infection is - containing benzocaine 5% w / w- 52.5 mm. - pack of 3 - Asst. .33 / 2549 if you are using a lubricant. Use a lubricant that can be used with condoms lubricated with water as a solvent. For products containing oils such as petroleum jelly, baby oil. And vaginal suppository of some kind. A topical application for external genital organs, male or female. Can cause the condom to tear (deterioration) was not sure if the effects of drugs used to condoms, please consult your doctor or pharmacist if irritation during use condoms Durex to stop. If symptoms persist, consult a doctor. Condoms made of natural rubber. May cause allergic reaction. If latex allergy should consult their doctor. If used correctly, condoms, condoms can reduce the risk of infection with HIV / AIDS. And other sexually transmitted diseases. No contraceptive method that can prevent pregnancy or infection with HIV and sexually transmitted infection were not 100% sure if you are pregnant or might be infected should consult a doctor immediately. Each condom is used once. 1. How can you or your partner use a condom during erection and use a condom before sex to your partner Interview Passau. To prevent pregnancy and the possibility of sexually transmitted diseases * Note: Check the expiration date on the package before use. Tear condoms track serrated edge on one side. Tear should carefully The fingernail or sharp objects such as jewelry. Can cause the condom to tear the condom 2. Check to make sure that the roll is on the outside. If the roll lies in showing that condoms are reversed. Squeeze the tip of the condom. The air inside out 3. While squeezing the tip of the condom. Place the condom on the tip of the penis and use your other hand, gently pull the condom toward the end. If you roll a condom during sexual intercourse. Swipe a condom toward the top again. If the condom off during sex. Stop and new condom before intercourse 4. After ejaculation. To the penis from the vagina immediately, while the penis is still erect. By holding the condom at the base of the penis to make it. Then gently pull the condom out of the penis condom use and then sealed with a tissue and throw it in the trash. Do not throw it down the toilet bowl

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×