ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex Play Classic Gel 50 ml. ជេ ល រំអិល Durex Play Classic 50 ml. ពណ៌ផ្ទៃមេឃ [5 ដប]. Durex Play Classic Gel 50 ml. ជេ ល រំអិល Durex Play Classic 50 ml. ពណ៌ផ្ទៃមេឃ [5 ដប].

Durex
$21.50
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 506992299_TH-899266883
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Details Durex Play Classic Gel gel Durex Play Classic 50 ML. Blue gentle, non-greasy, non-contraceptive device used with condoms can add color and a special feeling to your partner, Durex Play Classic. (PlayStation Durex classic) - allows you to experience a touch of oscillations even more - a natural lubricant gel. Colorless and odorless Dry alleviate the potential of women. While experience and feel special for you and your partner - create a sense of novelty to your moment in the film! More Durex Play ClassicGel Durex Play Lubricant Gel Classic on homosexual activity is natural. You can fill it fun to have a good time and enjoy it even more. Need to use the device as an aid to the activities of happiness proceeded smoothly without any interruption to the Durex Play ClassicGel Durex lubricant gel PlayStation classic that can fulfill the desire passionately for you and your lover. Durex Play ClassicGel features to seamlessly Durex lubricant gel classic gameplay formula devoid of clear gel stain residue. The water is water, thus not leaving any fouling. Non-sticky and safe to use with condoms. Easily rinsed No contraceptive device Helped smooth things were pretty happy. Add color and flavor to life with love. PlayStation gel Durex Play Classic Gel Durex lubricant gel classic gameplay adds fun to any occasion is a special opportunity as often as you want. Helps alleviate dry and the potential of women as experience and a special feeling for you and your partner. Undertakings helps you make love with your loved smoothly were happy Durex Play ClassicGel Durex lubricant gel classic gameplay available with all types of condoms safely. No contraceptive device And do not contain spermicidal substances. Gel may affect the movement of the sperm. If you are trying to conceive Consult a physician before using this product. Do not get in eyes If irritating If you want more slippery gel for the remaining time. The products should stop and consult a doctor. Store in a cool dry place. Avoid direct sunlight And use it within 3 months after the opening of the first - if not wearing a condom. Cream in the quantities desired genital area immediately - if you wear a condom, wear a condom before then grafted onto the condom - can be repeated as often as needed - can be washed off easily. Note - water is not sticky Water stains wash off easily without residue. Compatible with all types of condoms safely - not a contraceptive device. And do not contain spermicidal substances. Gel may affect the movement of the sperm. If you are planning to have a child. Consult your physician before using this product - should stop using the product and seek medical advice. If irritating Avoid contact with eyes - gel should be stored in a cool dry place. Avoid direct sunlight - should use it within 3 months after opening its first use within the Durex Play ClassicGel gel Durex Play Classic 50 ML. Blue.

Details Durex Play Classic Gel gel Durex Play Classic 50 ML. Blue gentle, non-greasy, non-contraceptive device used with condoms can add color and a special feeling to your partner, Durex Play Classic. (PlayStation Durex classic) - allows you to experience a touch of oscillations even more - a natural lubricant gel. Colorless and odorless Dry alleviate the potential of women. While experience and feel special for you and your partner - create a sense of novelty to your moment in the film! More Durex Play ClassicGel Durex Play Lubricant Gel Classic on homosexual activity is natural. You can fill it fun to have a good time and enjoy it even more. Need to use the device as an aid to the activities of happiness proceeded smoothly without any interruption to the Durex Play ClassicGel Durex lubricant gel PlayStation classic that can fulfill the desire passionately for you and your lover. Durex Play ClassicGel features to seamlessly Durex lubricant gel classic gameplay formula devoid of clear gel stain residue. The water is water, thus not leaving any fouling. Non-sticky and safe to use with condoms. Easily rinsed No contraceptive device Helped smooth things were pretty happy. Add color and flavor to life with love. PlayStation gel Durex Play Classic Gel Durex lubricant gel classic gameplay adds fun to any occasion is a special opportunity as often as you want. Helps alleviate dry and the potential of women as experience and a special feeling for you and your partner. Undertakings helps you make love with your loved smoothly were happy Durex Play ClassicGel Durex lubricant gel classic gameplay available with all types of condoms safely. No contraceptive device And do not contain spermicidal substances. Gel may affect the movement of the sperm. If you are trying to conceive Consult a physician before using this product. Do not get in eyes If irritating If you want more slippery gel for the remaining time. The products should stop and consult a doctor. Store in a cool dry place. Avoid direct sunlight And use it within 3 months after the opening of the first - if not wearing a condom. Cream in the quantities desired genital area immediately - if you wear a condom, wear a condom before then grafted onto the condom - can be repeated as often as needed - can be washed off easily. Note - water is not sticky Water stains wash off easily without residue. Compatible with all types of condoms safely - not a contraceptive device. And do not contain spermicidal substances. Gel may affect the movement of the sperm. If you are planning to have a child. Consult your physician before using this product - should stop using the product and seek medical advice. If irritating Avoid contact with eyes - gel should be stored in a cool dry place. Avoid direct sunlight - should use it within 3 months after opening its first use within the Durex Play ClassicGel gel Durex Play Classic 50 ML. Blue.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×