ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

HAAR ក្រចក ពាក់ ក្រចក ជេ ល acrylic on Fashion ស្រាប់ ស្រាប់ ស្ទា ល កូរ៉េ ក្រឡា Chanel Chanel ground ស switch ខ្មៅ 24 ដុំ ព្រម កា វ Sticker Silicon បន្ទះ ជូត សម្អាត អាកុល ផ្លែ និង ឈើ រចនា ក្រចក ចាត់ ចែកចាយ ដោយ HAAR Distributed by HAAR. HAAR ក្រចក ពាក់ ក្រចក ជេ ល acrylic on Fashion ស្រាប់ ស្រាប់ ស្ទា ល កូរ៉េ ក្រឡា Chanel Chanel ground ស switch ខ្មៅ 24 ដុំ ព្រម កា វ Sticker Silicon បន្ទះ ជូត សម្អាត អាកុល ផ្លែ និង ឈើ រចនា ក្រចក ចាត់ ចែកចាយ ដោយ HAAR Distributed by HAAR.

HAAR
$23.60
$10.80
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: HA880HBABKCHZUANTH-126539500
HAAR

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

HAAR false nails, nail gel, acrylic fashion ready-style striped Chanel Chanel white and black 24 pieces with glue, stickers, silicone pads, wipes, alcohol, nail file and wooden nails 24 nails 12. sizes range from 0.8 cm - 1.8 cm (size 2 pieces) free glue 2g sticker silicone 24 pieces in 12 sizes, pads, wipes, alcohol, nail file, and wooden manicure lasting a maximum of 3 to 14. day, depending on usage. You can use normal everyday convenience only takes 1 second without waiting for nails to dry or drying nail dangerous chemicals. Yellow nails, broken nail does not make them available to the infected nail. 1. Clean the nail with alcohol. The navigation pad and then the alcohol wipe nails. Allow to dry and then stick nail tips for completing the form. (If not smooth, flaky nails, nail file to smooth nail surface and then clean your nails with alcohol. This is to ensure that silicone gel adhesive to stick close to the nail and ensure that water is not able to make nails it) 2. Nail size that fits your fingernail. Then, the artificial nails 10 nails were grafted with silicone adhesive stickers. Select the appropriate size (to make a long-lasting nail even more. Choose a size smaller than the nail real nail a nail, no hands. The false nails are pushed up and cause the air gap, and when pushed, it makes the water into the nail and the nail will fall off easily it) and choose silicone adhesive gel filled. fit it with nails 3. Peel silicone adhesive nail into the lead stick with nails, fake package to all 10 nails sticky silicone adhesive against the base of the pressing repeatedly on fake nails for 10 seconds to the fullness of the silicone adhesive. be sure to press repeatedly, and the air inside or meaning is close to the fake nails it. 4. Remove plastic sheet with silicone glue to the nail out. Then stick with our fingernails. Press reiterated that fake nails for 10 seconds for the glue to seal the nail and make sure there is no air inside repeat the whole 10 manicure nails stuck fast and had a week here (next 10. nails, do not let it hit the water for 4 hours to nail more resistant and more tightly with it).

HAAR false nails, nail gel, acrylic fashion ready-style striped Chanel Chanel white and black 24 pieces with glue, stickers, silicone pads, wipes, alcohol, nail file and wooden nails 24 nails 12. sizes range from 0.8 cm - 1.8 cm (size 2 pieces) free glue 2g sticker silicone 24 pieces in 12 sizes, pads, wipes, alcohol, nail file, and wooden manicure lasting a maximum of 3 to 14. day, depending on usage. You can use normal everyday convenience only takes 1 second without waiting for nails to dry or drying nail dangerous chemicals. Yellow nails, broken nail does not make them available to the infected nail. 1. Clean the nail with alcohol. The navigation pad and then the alcohol wipe nails. Allow to dry and then stick nail tips for completing the form. (If not smooth, flaky nails, nail file to smooth nail surface and then clean your nails with alcohol. This is to ensure that silicone gel adhesive to stick close to the nail and ensure that water is not able to make nails it) 2. Nail size that fits your fingernail. Then, the artificial nails 10 nails were grafted with silicone adhesive stickers. Select the appropriate size (to make a long-lasting nail even more. Choose a size smaller than the nail real nail a nail, no hands. The false nails are pushed up and cause the air gap, and when pushed, it makes the water into the nail and the nail will fall off easily it) and choose silicone adhesive gel filled. fit it with nails 3. Peel silicone adhesive nail into the lead stick with nails, fake package to all 10 nails sticky silicone adhesive against the base of the pressing repeatedly on fake nails for 10 seconds to the fullness of the silicone adhesive. be sure to press repeatedly, and the air inside or meaning is close to the fake nails it. 4. Remove plastic sheet with silicone glue to the nail out. Then stick with our fingernails. Press reiterated that fake nails for 10 seconds for the glue to seal the nail and make sure there is no air inside repeat the whole 10 manicure nails stuck fast and had a week here (next 10. nails, do not let it hit the water for 4 hours to nail more resistant and more tightly with it).

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×