ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

HAAR ក្រចក ពាក់ ក្រចក ជេ ល acrylic on Fashion ស្រាប់ ស្រាប់ ស្ទា ល កូរ៉េ ក្រឡា Gucci GC ស បៃតង និង ក្រហម តែង មាស 24 ដុំ ព្រម កា វ Sticker Silicon បន្ទះ ជូត សម្អាត អាកុល ផ្លែ និង ឈើ រចនា ក្រចក ចាត់ ចែកចាយ ដោយ HAAR Distributed by HAAR S2. HAAR ក្រចក ពាក់ ក្រចក ជេ ល acrylic on Fashion ស្រាប់ ស្រាប់ ស្ទា ល កូរ៉េ ក្រឡា Gucci GC ស បៃតង និង ក្រហម តែង មាស 24 ដុំ ព្រម កា វ Sticker Silicon បន្ទះ ជូត សម្អាត អាកុល ផ្លែ និង ឈើ រចនា ក្រចក ចាត់ ចែកចាយ ដោយ HAAR Distributed by HAAR S2.

HAAR
$10.80
$6.00
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 229996329_TH-352046785
HAAR

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

HAAR false nails, nail gel, acrylic fashion ready-style striped Gucci Gucci, white, green and red dress with gold 24 pieces with glue, stickers, silicone pads, wipes, alcohol, nail and wood manicure S2 24. Nail in 12 sizes ranging from 0.8 cm - 1.8 cm (size 2 pieces) free glue 2g sticker silicone 24 pieces in 12 sizes, pads, wipes, alcohol, nail file, wood and nail glides up. 3 to 14 days depending on usage. You can use normal everyday convenience only takes 1 second without waiting for nails to dry or drying nail dangerous chemicals. Yellow nails, broken nail does not make them available to the infected nails, fake nails, fake 2. Choose the size that fits your fingernail. Then, the artificial nails 10 nails were grafted with silicone adhesive stickers. Select the appropriate size (to make a long-lasting nail even more. Choose a size smaller than the nail real nail a nail, no hands. The false nails are pushed up and cause the air gap, and when pushed, it makes the water into the nail and the nail will fall off easily it) and choose silicone adhesive gel filled. nail fit 3. Remove the silicone adhesive nail into the lead stick with nails, fake package to all 10 nails sticky silicone adhesive against the base of the pressing repeatedly on fake nails for 10 seconds to fullness. silicone sealant, be sure to press repeatedly, and the air inside or meaning is close to the 4th Nail remove the plastic with silicone glue to the nail out. Then stick with our fingernails. Press reiterated that fake nails for 10 seconds for the glue to seal the nail and make sure there is no air inside repeat the whole 10 manicure nails stuck fast and had a week here (next 10. nails, do not let it hit the water for 4 hours to nail more resistant and more tightly with it).

HAAR false nails, nail gel, acrylic fashion ready-style striped Gucci Gucci, white, green and red dress with gold 24 pieces with glue, stickers, silicone pads, wipes, alcohol, nail and wood manicure S2 24. Nail in 12 sizes ranging from 0.8 cm - 1.8 cm (size 2 pieces) free glue 2g sticker silicone 24 pieces in 12 sizes, pads, wipes, alcohol, nail file, wood and nail glides up. 3 to 14 days depending on usage. You can use normal everyday convenience only takes 1 second without waiting for nails to dry or drying nail dangerous chemicals. Yellow nails, broken nail does not make them available to the infected nails, fake nails, fake 2. Choose the size that fits your fingernail. Then, the artificial nails 10 nails were grafted with silicone adhesive stickers. Select the appropriate size (to make a long-lasting nail even more. Choose a size smaller than the nail real nail a nail, no hands. The false nails are pushed up and cause the air gap, and when pushed, it makes the water into the nail and the nail will fall off easily it) and choose silicone adhesive gel filled. nail fit 3. Remove the silicone adhesive nail into the lead stick with nails, fake package to all 10 nails sticky silicone adhesive against the base of the pressing repeatedly on fake nails for 10 seconds to fullness. silicone sealant, be sure to press repeatedly, and the air inside or meaning is close to the 4th Nail remove the plastic with silicone glue to the nail out. Then stick with our fingernails. Press reiterated that fake nails for 10 seconds for the glue to seal the nail and make sure there is no air inside repeat the whole 10 manicure nails stuck fast and had a week here (next 10. nails, do not let it hit the water for 4 hours to nail more resistant and more tightly with it).

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×