ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

🔥 HOT🔥Miss Dior Blooming Bouquet EDT 5ml / 100ml ទឹកអប់ ក្លិន ស្រទន់ បាន យូរ. 🔥 HOT🔥Miss Dior Blooming Bouquet EDT 5ml / 100ml ទឹកអប់ ក្លិន ស្រទន់ បាន យូរ.

Dior
$27.50
$18.00
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 949376377_TH-1984436396
Dior

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Product counter of the store brand is authentic guarantee 100% MissDior Blooming Bouquet perfume is launched, the first of Dior. Perfume is a dream for girls. With pink crystal perfume bottles atmosphere storage in the crystal clear decorative bow. Is the perfect combination of soft pink perfume mixed with the smell. Represents a gentle lovely aesthetic of women exposing a deep sense of inner. Top notes of citrus scents of Sicily brings a refreshing taste with a pleasant sweet-sour taste. Peony scent scented The special peony is a flower with a delicate fragrance, which originated in China and is known. "King of Flowers" is a symbol of humility and immortality. Along with the scent of fresh roses. Just spray a little, it will feel the sweetness and after that you will feel relaxed. The fragrant, sweet but not greasy and the smell persists for a long time, all day long Aroma: The aroma of flowers Top notes: Sicilian orange, tangerine, neroli Middle notes: peony, rose. fragrance base notes: patchouli, musk and white ✅ tips: 1 perfume should be stored in a cool place to avoid the heat and light. If the perfume at high temperatures. The color and smell of the perfume will change. If you want to keep for a long time, you can perfume fragrance wrapped in paper and placed in the freezer refrigerator 2. Try to avoid rubbing and shaking the bottle 3. Do not touch the bottle with your finger directly on dirt, which may destroy the original smell of perfume 4. After a perfume must be tightly closed to avoid evaporation of perfume ✅. When you spray perfume technique requires injection Each perfume will smell differently. Some perfumes are smelly and some will have mild fragrance. When you spray perfume you spray on the type and the smell of perfume when you spray perfume fragrance turns ✅ 1. rotting off the air if you do not want the perfume smells too strong can spray perfume the air and then to evaporate. in the air, the smell of perfume will evaporate into the air and the smell of perfume to spread out and absorbed into our bodies and make it a long-lasting one. That time is over a ridge, it still smells lasting not fade quickly ✅ 2. perfume wrist. Perfume wrist, the smell is long lasting, whether it passes is a day we can still smell your perfume, but when we injected straight neck, the smell will be gone quickly and on a daily basis on our hands. People around me can easily smell the wonderful fragrance will smell very clear, but not too strong ✅ 3. injected behind the ear. Everyone knows that the neck perfume scent lasting not much longer we can change the injection is injected in the neck behind the ear. When spraying perfume behind the ears, not necessarily the people that we inject into areas where they moved when we head gently infuses the fragrance is a natural one. Rotting off the air if you do not want the perfume smells too strong can spray perfume the air and then evaporates into the air, the smell of perfume will evaporate into the air and the smell of perfume to spread out and absorbed into our bodies and cause. with long-lasting scent That time has passed, it's still an odor-resistant, do not fade quickly.

Product counter of the store brand is authentic guarantee 100% MissDior Blooming Bouquet perfume is launched, the first of Dior. Perfume is a dream for girls. With pink crystal perfume bottles atmosphere storage in the crystal clear decorative bow. Is the perfect combination of soft pink perfume mixed with the smell. Represents a gentle lovely aesthetic of women exposing a deep sense of inner. Top notes of citrus scents of Sicily brings a refreshing taste with a pleasant sweet-sour taste. Peony scent scented The special peony is a flower with a delicate fragrance, which originated in China and is known. "King of Flowers" is a symbol of humility and immortality. Along with the scent of fresh roses. Just spray a little, it will feel the sweetness and after that you will feel relaxed. The fragrant, sweet but not greasy and the smell persists for a long time, all day long Aroma: The aroma of flowers Top notes: Sicilian orange, tangerine, neroli Middle notes: peony, rose. fragrance base notes: patchouli, musk and white ✅ tips: 1 perfume should be stored in a cool place to avoid the heat and light. If the perfume at high temperatures. The color and smell of the perfume will change. If you want to keep for a long time, you can perfume fragrance wrapped in paper and placed in the freezer refrigerator 2. Try to avoid rubbing and shaking the bottle 3. Do not touch the bottle with your finger directly on dirt, which may destroy the original smell of perfume 4. After a perfume must be tightly closed to avoid evaporation of perfume ✅. When you spray perfume technique requires injection Each perfume will smell differently. Some perfumes are smelly and some will have mild fragrance. When you spray perfume you spray on the type and the smell of perfume when you spray perfume fragrance turns ✅ 1. rotting off the air if you do not want the perfume smells too strong can spray perfume the air and then to evaporate. in the air, the smell of perfume will evaporate into the air and the smell of perfume to spread out and absorbed into our bodies and make it a long-lasting one. That time is over a ridge, it still smells lasting not fade quickly ✅ 2. perfume wrist. Perfume wrist, the smell is long lasting, whether it passes is a day we can still smell your perfume, but when we injected straight neck, the smell will be gone quickly and on a daily basis on our hands. People around me can easily smell the wonderful fragrance will smell very clear, but not too strong ✅ 3. injected behind the ear. Everyone knows that the neck perfume scent lasting not much longer we can change the injection is injected in the neck behind the ear. When spraying perfume behind the ears, not necessarily the people that we inject into areas where they moved when we head gently infuses the fragrance is a natural one. Rotting off the air if you do not want the perfume smells too strong can spray perfume the air and then evaporates into the air, the smell of perfume will evaporate into the air and the smell of perfume to spread out and absorbed into our bodies and cause. with long-lasting scent That time has passed, it's still an odor-resistant, do not fade quickly.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×