ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Jumper modern Spin Mop ធុង បោក ឈើ ក្រណាត់ ជូត Stainless ម៉ាក pedal 2 ប្រព័ន្ធ ព្រម ក្បាល ក្រណាត់ ជូត Stainless និង ដប ទឹក ថ្នាំ. ថែម ក្រណាត់ ជូត 2 ដុំ Jumper modern Spin Mop ធុង បោក ឈើ ក្រណាត់ ជូត Stainless ម៉ាក pedal 2 ប្រព័ន្ធ ព្រម ក្បាល ក្រណាត់ ជូត Stainless និង ដប ទឹក ថ្នាំ. ថែម ក្រណាត់ ជូត 2 ដុំ

Jumper
$52.00
$27.80
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: JU663HLABKBLNZANTH-126487296
Jumper

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Jumper modern Spin Mop spin mop wood, stainless steel pedal release system with two mop heads, stainless steel water bottles and mopping cloth, plus two pieces for easy cleaning easier. With a spinning cylinder of wood that comes mob tank washing - Spin Mop with pedal and special editions. Leave you spinning Spin and spin it by hand, without exertion. The property has a great advantage over the hand or a non-traditional, ie you do not need to use the hand-wringing. You do not need to rub the wet ground. The problem is mainly in the floors, traditional, like hand touch dirty water because the washing twist fabric bow lifted any other, dizziness, creeping ground, neck pain, arm pain, back pain, wrist pain, knee pain. , bone pain, finger lock, wipe, etc. the ligament is less than the original, clean the floors and the servants, and troublesome or long-term health problems, help clean the surface thoroughly. Cloth mops and microfiber dust. The dirt was pretty good. It is designed to handle can be adjusted as needed. In order to clean the area And thoroughly And a pivoting head that can be rotated 360 degrees to clean thoroughly. Wood mob series spin magic SPIN MOP to provide usability is excellent. You easily cleaned And more convenient twice, some even say. Then life changed ever. I have tried to ensure that it will not revert to the old way any more grip, adjustable handle. Stainless steel handles are designed to be adjustable. To clean them thoroughly in areas where access is difficult. Unlock by turning the handle. The handle and turn out to be longer. Rotate back to lock tightly. You can also disassemble it. For convenient storage with a mop head in stainless steel. Increased resistance to change microfiber cloth mop to wash the blender. Spin and rotate to unlock the handle. And the dispenser to match the fabrics that stand up to washing of exertion stepped on the pedal to rotate around its axis in the fabric softener. Bring cloth to wash the spin axis of the cylinder to push the pedal to exert a direct spin the pedals to rotate around the axis of the cylinder head cloth spun. To wash, spin spin material. Plastic resistance to mop cotton mop the floor. Made of microfiber 2 pcs stainless steel blender. Rogue with pedal mop stainless steel.

Jumper modern Spin Mop spin mop wood, stainless steel pedal release system with two mop heads, stainless steel water bottles and mopping cloth, plus two pieces for easy cleaning easier. With a spinning cylinder of wood that comes mob tank washing - Spin Mop with pedal and special editions. Leave you spinning Spin and spin it by hand, without exertion. The property has a great advantage over the hand or a non-traditional, ie you do not need to use the hand-wringing. You do not need to rub the wet ground. The problem is mainly in the floors, traditional, like hand touch dirty water because the washing twist fabric bow lifted any other, dizziness, creeping ground, neck pain, arm pain, back pain, wrist pain, knee pain. , bone pain, finger lock, wipe, etc. the ligament is less than the original, clean the floors and the servants, and troublesome or long-term health problems, help clean the surface thoroughly. Cloth mops and microfiber dust. The dirt was pretty good. It is designed to handle can be adjusted as needed. In order to clean the area And thoroughly And a pivoting head that can be rotated 360 degrees to clean thoroughly. Wood mob series spin magic SPIN MOP to provide usability is excellent. You easily cleaned And more convenient twice, some even say. Then life changed ever. I have tried to ensure that it will not revert to the old way any more grip, adjustable handle. Stainless steel handles are designed to be adjustable. To clean them thoroughly in areas where access is difficult. Unlock by turning the handle. The handle and turn out to be longer. Rotate back to lock tightly. You can also disassemble it. For convenient storage with a mop head in stainless steel. Increased resistance to change microfiber cloth mop to wash the blender. Spin and rotate to unlock the handle. And the dispenser to match the fabrics that stand up to washing of exertion stepped on the pedal to rotate around its axis in the fabric softener. Bring cloth to wash the spin axis of the cylinder to push the pedal to exert a direct spin the pedals to rotate around the axis of the cylinder head cloth spun. To wash, spin spin material. Plastic resistance to mop cotton mop the floor. Made of microfiber 2 pcs stainless steel blender. Rogue with pedal mop stainless steel.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×