ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Manicure មិន បំផ្លាញ ក្រចក លាប ស្រាល ៗ ក្រចក សុខភាព ល្អ LANBENA ថែរក្សា ក្រចក Serum ប ណ្តុះ ក្រចក ប្រេង ថែរក្សា ក្រចក ថែរក្សា ក្រចក រក្សា Greco មេរោគ the ក្រចក ប្រឆាំង មេរោគ ក្រចកដៃ ក្រចកជើង. ធ្វើអោយ ក្រចក រឹង rack ថែរក្សា ក្រចក អោយ ស្អាត Nail Repair Ser Manicure មិន បំផ្លាញ ក្រចក លាប ស្រាល ៗ ក្រចក សុខភាព ល្អ LANBENA ថែរក្សា ក្រចក Serum ប ណ្តុះ ក្រចក ប្រេង ថែរក្សា ក្រចក ថែរក្សា ក្រចក រក្សា Greco មេរោគ the ក្រចក ប្រឆាំង មេរោគ ក្រចកដៃ ក្រចកជើង. ធ្វើអោយ ក្រចក រឹង rack ថែរក្សា ក្រចក អោយ ស្អាត Nail Repair Ser

LANBENA
$23.10
$9.50
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 541640086_TH-981000563
LANBENA

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Product Name: LANBENA Nail Repair Essence specifications: 12 ml of useful products for nail care and are rough. Color Changing Nail split nail, which was attacked by nail fungus and stimulate nail growth ingredients: acid, salicylic, alcohol, castor oil Hydrogenated, acetic acid, propolis extract Jewelweed, Stemona. japonica, Angelica Dahurica, Pseudolarix, extracts Mugwort, garden Balsam. Stemอายุการเก็บรักษา:3ปีข้อควรระวัง:1.สำหรับเล็บหนาหรือหยาบให้ทำความสะอาดก่อนใช้2.หยุดใช้ทันทีหากเกิดอาการแพ้อาการจะหายไปในภายหลัง3.ปกป้องเล็บที่มีสุขภาพดีที่เพิ่งปลูก carefully and do not nail file 4. Please put this product in a place not accessible to children caution in children and pregnant women, 5. small number of people at risk of allergy may include pain during minor. using a procedure antibacterial usual and make the drug available to 6. for sedimentation slight shake well before using the step 1: Nail soft with warm water step 2: use. manicure knife to repair a cleft on the surface of the nail and scouring step 3: apply 3-4 drops of essential nail to nail infections step 4: twice a day, morning and evening respectively. after use every 2-3 days to scrub the nails and then the next lately there are many fake products in the market like appearance. But the difference in material formulations. The product must be approved by the factory's products. You must be a product review and QR Code can be checked on the website www.lanbena.com product name: LANBENA Nail Repair Essence specifications: 12 ml of useful products for nail care and are rough. Color Changing Nail split nail, which was attacked by nail fungus and stimulate nail growth ingredients: acid, salicylic, alcohol, castor oil Hydrogenated, acetic acid, propolis extract Jewelweed, Stemona. japonica, Angelica Dahurica, Pseudolarix, extracts Mugwort, garden Balsam. Stem shelf life: 3 years Cautions: 1. For the nails or rough, thick, clean it before using 2. Discontinue use immediately if allergic symptoms disappear after 3 to protect a healthy nail to grow recently. carefully and do not nail file 4. Please put this product in a place not accessible to children caution in children and pregnant women, 5. small number of people at risk of allergy may include pain during minor. using a procedure antibacterial usual and make the drug available to 6. for sedimentation slight shake well before using the step 1: Nail soft with warm water step 2: use. manicure knife to repair a cleft on the surface of the nail and scouring step 3: apply 3-4 drops of essential nail to nail infections step 4: twice a day, morning and evening respectively. after use every 2-3 days to scrub the nails and then the next lately there are many fake products in the market like appearance. But the difference in material formulations. The product must be approved by the factory's products. It must be a product review and QR Code can be checked on the website www.lanbena.com.

Product Name: LANBENA Nail Repair Essence specifications: 12 ml of useful products for nail care and are rough. Color Changing Nail split nail, which was attacked by nail fungus and stimulate nail growth ingredients: acid, salicylic, alcohol, castor oil Hydrogenated, acetic acid, propolis extract Jewelweed, Stemona. japonica, Angelica Dahurica, Pseudolarix, extracts Mugwort, garden Balsam. Stemอายุการเก็บรักษา:3ปีข้อควรระวัง:1.สำหรับเล็บหนาหรือหยาบให้ทำความสะอาดก่อนใช้2.หยุดใช้ทันทีหากเกิดอาการแพ้อาการจะหายไปในภายหลัง3.ปกป้องเล็บที่มีสุขภาพดีที่เพิ่งปลูก carefully and do not nail file 4. Please put this product in a place not accessible to children caution in children and pregnant women, 5. small number of people at risk of allergy may include pain during minor. using a procedure antibacterial usual and make the drug available to 6. for sedimentation slight shake well before using the step 1: Nail soft with warm water step 2: use. manicure knife to repair a cleft on the surface of the nail and scouring step 3: apply 3-4 drops of essential nail to nail infections step 4: twice a day, morning and evening respectively. after use every 2-3 days to scrub the nails and then the next lately there are many fake products in the market like appearance. But the difference in material formulations. The product must be approved by the factory's products. You must be a product review and QR Code can be checked on the website www.lanbena.com product name: LANBENA Nail Repair Essence specifications: 12 ml of useful products for nail care and are rough. Color Changing Nail split nail, which was attacked by nail fungus and stimulate nail growth ingredients: acid, salicylic, alcohol, castor oil Hydrogenated, acetic acid, propolis extract Jewelweed, Stemona. japonica, Angelica Dahurica, Pseudolarix, extracts Mugwort, garden Balsam. Stem shelf life: 3 years Cautions: 1. For the nails or rough, thick, clean it before using 2. Discontinue use immediately if allergic symptoms disappear after 3 to protect a healthy nail to grow recently. carefully and do not nail file 4. Please put this product in a place not accessible to children caution in children and pregnant women, 5. small number of people at risk of allergy may include pain during minor. using a procedure antibacterial usual and make the drug available to 6. for sedimentation slight shake well before using the step 1: Nail soft with warm water step 2: use. manicure knife to repair a cleft on the surface of the nail and scouring step 3: apply 3-4 drops of essential nail to nail infections step 4: twice a day, morning and evening respectively. after use every 2-3 days to scrub the nails and then the next lately there are many fake products in the market like appearance. But the difference in material formulations. The product must be approved by the factory's products. It must be a product review and QR Code can be checked on the website www.lanbena.com.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×