ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Mini set 💖Jo Malone perfume Q3 ឆុត London Wild Bluebell Cologne 9ml + English Pear & ampampFreesia 9ml + Wood Sage & ampampSea Salt 9ml. Mini set 💖Jo Malone perfume Q3 ឆុត London Wild Bluebell Cologne 9ml + English Pear & ampampFreesia 9ml + Wood Sage & ampampSea Salt 9ml.

Jo Malone
$43.30
$35.60
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 975784032_TH-2092780442
Jo Malone

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Jo Malone London Wild Bluebell Cologne: Top notes: Bell Flower Lilac Middle note: lily of the valley, jasmine, rose hip after NOTES: White Ambergris Musk as a masterpiece of Zumalong, Blue. Wind Chime run out and buy a very light and refreshing taste extremely sweet, suitable for most women. If you try perfume for the first time and do not like the smell is very strong, you can try the famous this, it is said that the smell of perfume is versatile, can be controlled either fresh and cute. as an adult, when I first injection, I felt very hot at first, fruity smell faded seem to find my first love in the summer from the beginning to the air watermelons very elegant, especially fresh and seasonal. especially hot! Carefully smell and feel the scent of jasmine mixed with Blue Bell! It will lighten and freshen up at the back for Jo Malone English Pear & Freesia: Top notes: William Pear, Orange Blossom, Bergamot Middle note: freesia, rose, cypress, rhubarb notes back. : patchouli, amber, musk, white, woody pear and freesia English is the dominant clan of zuma Long aroma of fresh pears in autumn that are surrounded by freesia, white. They are very sweet due to amber, patchouli and wood notes. Women are women who have had plenty of ripe pears and sweet fragrance first and freesia, sweet and pleasant, seemed to be in the morning of Spring Gardens, London. Could not help but be impressed by the cute and naughty British! For a young, elegant and fun to use all year round and can adapt to different occasions such as going to work and dating Jo Malone Wood Sage & Sea Salt: Top notes: Okra Middle notes: salt. sea ​​Notes back: Sage fresh air mixed with pebbles on the beach and in the sun, the smell of the plants are simple and warm manner. After a few minutes, the taste will gradually change as the smell of a man's white shirt of bright, warm sunshine. It is a unisex fragrance which women use to highlight their personality, especially for boys.

Jo Malone London Wild Bluebell Cologne: Top notes: Bell Flower Lilac Middle note: lily of the valley, jasmine, rose hip after NOTES: White Ambergris Musk as a masterpiece of Zumalong, Blue. Wind Chime run out and buy a very light and refreshing taste extremely sweet, suitable for most women. If you try perfume for the first time and do not like the smell is very strong, you can try the famous this, it is said that the smell of perfume is versatile, can be controlled either fresh and cute. as an adult, when I first injection, I felt very hot at first, fruity smell faded seem to find my first love in the summer from the beginning to the air watermelons very elegant, especially fresh and seasonal. especially hot! Carefully smell and feel the scent of jasmine mixed with Blue Bell! It will lighten and freshen up at the back for Jo Malone English Pear & Freesia: Top notes: William Pear, Orange Blossom, Bergamot Middle note: freesia, rose, cypress, rhubarb notes back. : patchouli, amber, musk, white, woody pear and freesia English is the dominant clan of zuma Long aroma of fresh pears in autumn that are surrounded by freesia, white. They are very sweet due to amber, patchouli and wood notes. Women are women who have had plenty of ripe pears and sweet fragrance first and freesia, sweet and pleasant, seemed to be in the morning of Spring Gardens, London. Could not help but be impressed by the cute and naughty British! For a young, elegant and fun to use all year round and can adapt to different occasions such as going to work and dating Jo Malone Wood Sage & Sea Salt: Top notes: Okra Middle notes: salt. sea ​​Notes back: Sage fresh air mixed with pebbles on the beach and in the sun, the smell of the plants are simple and warm manner. After a few minutes, the taste will gradually change as the smell of a man's white shirt of bright, warm sunshine. It is a unisex fragrance which women use to highlight their personality, especially for boys.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×